Dodatek

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Normalny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż cztery miesiące. Tygodniowy czas pracy, wraz z pracą w godzinach nadliczbowych, nie może przekroczyć 48 godzin.
Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykraczająca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Limit nadgodzin, które mogą być przepracowane przez indywidualnego pracownika w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy, wynosi 150 godzin w roku kalendarzowym.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona w przypadku udziału w akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, w celu ochrony mienia lub środowiska albo na wypadek przeprowadzania awaryjnych prac naprawczych lub też w przypadku, gdy pracodawca wyrazi szczególną potrzebę. Praca w godzinach nadliczbowych jest rekompensowana w postaci specjalnego dodatku w wysokości:
1) 100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika zwyczajowymi dniami pracy, 
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, 
2) 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

Źródło: Art. 129 i 1511.1 Kodeksu Pracy z 1974 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Praca wykonywana między godzinami 21.00 a 7.00 jest uznawana za pracę w porze nocnej (i nie może przekraczać 8 godzin na dobę). Pracownik, który według obowiązującego rozkładu czasu pracy każdego dnia pracuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej, oraz pracownik, którego co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracownikiem pracującym w nocy. Czas pracy pracownika pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje on prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Z tytułu wykonywania pracy w porze nocnej, pracownikowi przysługuje 20% dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Źródło: Art. 1517-8 Kodeksu pracy z 1974 r. 

Dodatkowy dzień wolny od pracy

W wyjątkowych okolicznościach, pracownicy mogą wykonywać pracę podczas dni wolnych od pracy oraz świąt. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub w święto państwowe, pracodawca zobowiązany jest zapewnić inny dzień wolny od pracy. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Jeżeli praca w niedzielę lub święto wynika z konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, w zamian za pracę w niedzielę pracownik powinien otrzymać dzień wolny w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli; w zamian za prace w święto pracownik powinien otrzymać dzień wolny w ciągu okresu rozliczeniowego.

Źródło: Art. 132 i 15111-12 Kodeksu pracy z 1974 r.

Dodatek za pracę w niedziele i święta

Pracownicy mogą zobowiązani do pracy podczas dni wolnych od pracy i świąt. W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić równoważnego okresu odpoczynku wyrównawczego za pracę wykonywaną w niedzielę lub inne dni wolne od pracy, wówczas pracownikowi przysługuje dwukrotność normalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święta.

Źródło: Art. 1511 i 15111 Kodeksu pracy z 1974 r.

Przepisy dot. Dodatek

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
loading...
 
Loading...