Praca i Niezdolność do Pracy

Płatne zwonienie od pracy w związku z chorobą

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik ma prawo do 33 dni urlopu w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby i niezdolności do pracy. Pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, pod warunkiem, iż niezdolność do pracy trwa łącznie nie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym.

W czasie zwolnienia lekarskiego, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Jeśli niezdolność do pracy przekracza 33 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje zasiłek rehabilitacyjny

Źródło: Art. 92 Kodeksu pracy; Art. 4-17 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dn. 25 czerwca 1999 r.

Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne przysługują wszystkim pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu. Ponadto, pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega dodatkowym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez Narodowy Funduszu Zdrowia i obejmują opiekę ogólna, specjalistyczną i dentystyczną, hospitalizację, opiekę ambulatoryjną, transport medyczny oraz refundację podstawowych leków. Pracownicy objęci ubezpieczeniem społecznym mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych bez ograniczeń, tj. przez cały okres ubezpieczenia (zatrudnienia). Po ustaniu zatrudnienia, byli-pracownicy mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez okres 30 dni.

Źródło: Art. 229 Kodeksu pracy, Profil Polski w 2014 r. opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA

Gwarancja zatrudnienia w czasie choroby

W okresie nieobecności pracownika w pracy w związku z chorobą (182 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy, 270 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą w trakcie ciąży, lub 33 dni w pozostałych przypadkach), pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednak, w niektórych przypadkach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy.

Źródło: Art. 41 i 53(1) Kodeksu pracy z 1974 r.

Przepisy dot. niezdolności do pracy

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dn 25 czerwca 1999 / Social Insurance Benefits in case of Sickness and Maternity Act 1999
loading...
Loading...