Zasiłek dla Bezrobotnych

Zasiłek dla Bezrobotnych

Kwestie bezrobocia reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa definiuje osobę bezrobotną oraz określa zasady ustalania i przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek jest przyznawany osobom zarejestrowanym (tj. posiadającym status bezrobotnego) w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełniającym inne wymagania. W okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania zasiłku jego kwota wynosi 831,10 zł miesięczne. W następnych miesiącach, w których posiadamy prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych kwota spada do 652,60 zł. Osobom o stażu pracy niższym niż 5 lat, przysługuje zasiłek wysokości 80% kwoty podstawowej, osobom o stażu pracy wyższym niż 20 lat przysługuje zasiłek wysokości 120% kwoty bazowej. Okres uprawnienia do zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia w danym regionie, i wynosi od 6 do 18 miesięcy.

Źródło: Art. 72-73 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r.

loading...
 
Loading...