Ochrona

Zakaz wykonywania prac uciążliwych i niebezpiecznych

Kodeks pracy zakazuje zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy szczególnie uciążliwej lub szkodliwej dla zdrowia kobiet. Rada Ministrów opublikowała regulacje zakazujące zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią w niektórych zawodach. Pracownicy w ciąży nie wolno też zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią jest obowiązany tak dostosować warunki pracy i/lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli odpowiednie dostosowanie warunków pracy jest niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownicę do innej pracy.

Podczas gdy starsze przepisy dotyczą wszystkich kobiet, obecna regulacja dotyczy kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Zmieniło to wiele norm zatrudnienia dotyczących klas wagowych, komfortu cieplnego (wskaźniki PMV) oraz natężenia hałasu w miejscu pracy dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Ciężarne pracownice mogą pracować przy komputerze w ciągu dnia roboczego (8 godzin), z zachowaniem obowiązkowych przerw trwających 10 minut po każdej godzinie, podczas których mogą wykonywać inne zadania, nie związane z przebywaniem przed monitorem komputera.

Źródło: Art. 176-179 Kodeksu pracy z 1974 r. ; ozporządzenie rady ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Rozporządzenie w sprawie wykazu prac zabronionych dla kobiet w ciąży i karmiących piersią)

 

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę

Prawo pracy stanowi, że pracownica nie może zostać zwolniona w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, a okres wygaśnięcia umowy nie może nastąpić w trakcie określonej powyżej nieobecności. Zatrudnienie pracownicy jest chronione w czasie ciąży, porodu oraz urlopu macierzyńskiego, z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji określonych w obowiązujących przepisach

Źródło: Art. 177 i 1861 Kodeksu pracy z 1974 r.

Prawo do pracy na dotychczasowym stanowisku

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracownik po zakończeniu urlopu wychowawczego ma prawo powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Źródło: Art. 1864 Kodeksu pracy z 1974 r.

loading...
 
Loading...