Ochrona

Zakaz wykonywania prac uciążliwych i niebezpiecznych

Kodeks pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac jest określany, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią nie może być zatrudniona w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Pracownicy w ciąży nie wolno też zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią jest obowiązany tak dostosować warunki pracy i/lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli odpowiednie dostosowanie warunków pracy jest niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownicę do innej pracy.

Źródło: Art. 176-179 Kodeksu pracy z 1974 r., nowelizowanym w 2013 r.

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę

Prawo pracy stanowi, że pracownica nie może zostać zwolniona w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, a okres wygaśnięcia umowy nie może nastąpić w trakcie określonej powyżej nieobecności. Zatrudnienie pracownicy jest chronione w czasie ciąży, porodu oraz urlopu macierzyńskiego, z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji określonych w obowiązujących przepisach

Źródło: Art. 177 i 1861 Kodeksu pracy z 1974 r.

Prawo do pracy na dotychczasowym stanowisku

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracownik po zakończeniu urlopu wychowawczego ma prawo powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Źródło: Art. 1864 Kodeksu pracy z 1974 r.

loading...
 
Loading...