Obowiązki Rodzinne

Urlop ojcowski

Pracujący ojciec zajmujący się dzieckiem ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlop ojcowski przysługuje ojcu w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. W przypadku adopcji okres 12 miesięcy rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika.

Źródło: Art. 1823 Kodeksu pracy z 1974 r.

Urlop rodzicielski

Nowelizacja Kodeksu pracy w czerwcu 2013 r. wprowadziła nowy urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni przysługuje pracownikowi po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka jednocześnie lub kolejno. Łączny wymiar urlopu nie może jednak przekroczyć 26 tygodni. Urlopu rodzicielskiego udziela się wyłącznie na pisemny wniosek pracownika złożony na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu, jednak pracodawca jest zawsze obowiązany uwzględnić taki wniosek.
W okresie urlopu rodzicielskiego pracownikowi przysługuje zasiłek w wysokości 60%. wynagrodzenia. Jeśli matka dziecka w ciągu 14 dni od dnia porodu zadeklaruje, iż korzystać będzie z całości urlopu (52/65/67/69/71 tygodni), to przez cały ten okres będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia. Jeśli jednak wniosek o urlop rodzicielski zostanie złożony później, matka będzie otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego (20/31/35/37 tygodni) oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6-8 tygodni), a następnie, w trakcie urlopu rodzicielskiego – 60% wynagrodzenia. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługują wyłącznie matce, reszta urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski mogą zostać wykorzystane przez każde z rodziców.

Źródło: Art. 186 Kodeksu pracy z 1974 r.

Elastyczne formy zatrunienia dla pracowników wychowujących małoletnie dzieci i obarczonych innymi zobowiązaniami rodzinnymi

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawców obowiązku zapewnienia elastycznych form zatrudnienia dla pracowników obarczonych zobowiązaniami rodzinnymi, w tym opieką nad dziećmi. Jednakże każdemu pracownikowi sprawującemu opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 14 lat przysługuje prawo do dwóch dodatkowych dni płatnego urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Źródło: Art. 188 Kodeksu pracy z 1974 r.

Przepisy dot. warunków zatrudnienia

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
loading...
 
Loading...