Zatrudnienie i Zarobki

Wynagrodzenie minimalne

Pracownik ma prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które pokryje koszty utrzymania pracownika i jego rodziny. Obowiązkiem państwa jest ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu płacy minimalnej to: potrzeby pracowników i ich rodzin, koszty utrzymania, poziom płac i dochodów w kraju, rozwój gospodarczy, produktywność, poziom zatrudnienia, zdolność płatnicza pracodawcy, stopa inflacji oraz pewne dodatkowe warunki. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w roku następnym jest ustalana do 15 września każdego roku. Jeżeli członkowie Komisji Trójstronnej nie osiągną w tej kwestii porozumienia, wysokość wynagrodzenia minimalnego jest ustalana przez Radę Ministrów, pod warunkiem, że nie będzie ona niższa od poziomu określonego we wniosku przedstawionym Komisji Trójstronnej. Płaca minimalna może być również ustanowiona na drodze rokowań zbiorowych, ale nie powinna być niższa od kwoty regulowanej przepisami prawa. Całkowita kwota przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie niższe. Podobnie wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poziom płacy minimalnej rośnie zgodnie z prognozowanym przeciętnym rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Źródło: Art. 2, 5 i 6.2 Ustawy o płacy minimalnej, październik 2002 r.; Art. 13, 67, 81 i 87 Kodeksu Pracy z 1974 r.

Informacje na temat aktualnych wysokości płac minimalnych zamieszczono w rozdziale na temat płacy minimalnej

Wynagrodzenie za pracę

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenia należy wypłacić w formie pieniężnej; częściowa wypłata wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym regulaminem lub przepisami prawa pracy. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Źródło: Art. 86 Kodeksu Pracy z 1974 r.

Przepisy dot. zatrudnienia i zarobków

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Law on the Minimum Wage, Oct 2002
loading...
 
Loading...