Macierzyństwo i Praca

Urlop macierzyński

Na mocy Kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków (dwojga dzieci przy jednym porodzie), 33 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków (trojga dzieci przy jednym porodzie), 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Co najwyżej 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypaść przed przewidywaną datą porodu.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu na rzecz ojca wychowującego dziecko. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik (zarówno matka jak i ojciec) ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do sześciu (06) tygodni - w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub do ośmiu (08) tygodni - w przypadku urodzenia dwóch i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Od stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński został zniesiony i są do niego uprawnieni wszyscy pracownicy, niezależnie od ubezpieczenia.

Źródło: Art. 180-182 Kodeksu pracy z 1974 r.

Dochód

W trakcie urlopu macierzyńskiego, pracownica jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość zasiłku to 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop macierzyński. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres 20 tygodni lub 31-37 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci.

Źródło: Art. 29-31, 36, 47 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dn. 25 czerwca 1999 r.

Bezpłatna opieka medyczna

System ubezpieczenia społecznego w Polsce zapewnia bezpłatną opiekę medyczną każdej kobiecie w ciąży. Świadczenia opieki zdrowotnej w Polsce znajdują się w gestii Ministerstwa Zdrowia.

Przepisy dot. macierzyństwa i zatrudnienia

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dn 25 czerwca 1999 / Social Insurance Benefits in case of Sickness and Maternity Act 1999
loading...
 
Loading...