Luka płacowa w dodatkowych warunkach pracy w państwach UE

Luka płacowa nie jest ograniczona do samych zarobków. Wykazują to przeprowadzone w ostatnim czasie w 27 państwach członkowskich UE pionierskie badania. Zwroty kosztów, roczne dodatki, premie, systemy ubezpieczeń i emerytur również, w całej UE, są korzystniejsze dla mężczyzn. Jednak we wszystkich krajach kobiety pracujące biorą udziału w takich programach, około jedna trzecia z nich nawet częściej niż mężczyźni. Dlatego wydaje się, że zwiększona świadomość i asertywność pracowników płci żeńskiej w trakcie negocjacji może zmniejszyć ten wymiar luki płacowej.

W 24 z 27 krajów wystarczające obserwacje zostały zebrane za pośrednictwem internetowych ankiet wynagrodzenia WageIndicator, w których ponad pół miliona pracowników podało swoje dane na okres od stycznia 2014 do lipca 2016 roku. Jest to pierwsze badanie, które pozwala na bliższe przyjrzenie się luce płacowej na polu dodatkowych warunków pracy.

Zwrot kosztów

Zwroty poniesionych kosztów są dość powszechne. Tylko w 6 krajach mniej niż 10% pracowników zgłasza uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów. W 12 krajach proporcja ta wynosi od 10 do 20%. W następnych 3 krajach wyniki wahają się między 20 a 30%, w 2 krajach między 30 i 40%. W Belgii jest to 40%. Różnice między płciami są jednak znaczące. W 19 krajach mężczyźni zgłaszają zwrot kosztów częściej niż kobiety, w pozostałych 5 krajach tendencja jest odwrotna. Luka płacowa w krajach, w których mężczyźni częściej zgłaszają zwrot kosztów wynosi od 1% do 8%. Luka płacowa w krajach, w których kobiety częściej zgłaszają zwrot kosztów, wynosi od prawie 0 do 4%.

Roczne dodatki

W przypadku 24 z 27 krajów dostępne są wystarczające informacje dla ujawnienia istotnych różnic między płciami w zakresie premii. W 18 krajach wyższe premie dostają mężczyzn: różnica między płciami waha się od blisko 0 do 6 punktów procentowych. W 6 krajach, w których są one wyższe dla kobiet, różnice wahają się od 1 do 7 punktów procentowych, z wyjątkiem Estonii, gdzie 30% kobiet wobec tylko 7% mężczyzn zgłosiło otrzymywanie premii rocznych.

Partycypacja w programach udziału w zyskach przybiera bardzo różne wartości dla obu płci w 22 krajach, dla których zostały zebrane wystarczające dane. Najmniejsze różnice (około 1%) odnotowane zostały w Danii, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech i w Szwecji. W Belgii (11%) i Wielkiej Brytanii (12%) są one najwyższe. Jednak wszystkie te różnice w udziałach w zyskach są na rzecz mężczyzn, wyjątkiem jest Polska, gdzie wynik kobiet jest nieco lepszy niż mężczyzn.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku luk płacowych jeżeli chodzi o otrzymywane talony, rabaty lub płatności w naturze gdzie przeważnie faworyzowani są mężczyźni (dla 17 z 22 krajów dane są wystarczające). Największa luka płacowa występuje w Wielkiej Brytanii i wynosi 10 punktów procentowych. Tylko w 5 krajach kobiety otrzymują talony, rabaty i płatności w naturze częściej niż mężczyźni, wartości wynoszą od blisko 0% w Austrii i 8% w Finlandii.

Systemy emerytalne i ubezpieczeniowe

W przypadku składek pracodawcy na rzecz systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych, analiza również wykazuje istotne luki płacowe, głównie na korzyść mężczyzn. Dzieje się tak w 15 krajach z 24, dla których zostały zebrane wystarczające dane. W tej grupie różnice wahają się od 1 punktu procentowego w Finlandii do 20 punktów procentowych na Malcie. Jednak w 9 krajach różnice są na korzyść kobiet, wahają się pomiędzy blisko 0% w Grecji do 27% w Estonii. W 16 krajach z 24 luka płacowa dla ubezpieczeń jest na korzyść mężczyzn, z różnicą wynoszącą od blisko 0% w Grecji do 16% na Malcie. W 8 krajach różnice są na korzyść kobiet, od prawie 0% w Rumunii do 24% w Estonii.

Raport: analiza luk płacowych dla dodatków pieniężnych i niepieniężnych oraz bonusów została przez Uniwersytet Amsterdamski/AIAS. Raport ten jest częścią projektu WITA.

Czym jest projekt WITA poświęcony luce płacowej?

Dzięki innowacyjnemu Narzędziu Przeciw Luce Płacowej, Wita GPG (styczeń 2015 - grudzień 2016) ma na celu wnieść istotny wkład w zmniejszenie dużej i trwałej luki płacowej. Jest to możliwe dzięki wsparciu przez program Komisji Europejskiej Grant Działania na Rzecz Rozwoju (Progress Action Grant) nr. 4000004929. Jednym z działań jest porównanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet na poziomie grup zawodowych i publikowanie wyników na krajowych stronach internetowych Twojezarobki wszystkich 28 krajów członkowskich UE i Turcji, a także rozpowszechnianie tych informacji drogą prasową.

Więcej informacji o projekcie WITA

Więcej informacji o luce płacowej w Polsce na Twojezarobki.com

loading...
 
Loading...