W niektórych branżach w Polsce luki płacowe działają na korzyść pracujących kobiet

W Polsce pracujące kobiety zarabiają średnio znacznie więcej niż mężczyźni w co najmniej dwóch grupach zawodowych, tzn. jako kierowniczki pracujące w branży hotelarsko-gastronomicznej, sprzedaży detalicznej i innych typach usług (20%) oraz w zawodach prawniczych, opiece społecznej oraz kulturze (14%). Jednak również w sektorach charakteryzujących się mniejszym naciskiem na pracę umysłową – jako robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie oraz w sektorze gospodarki odpadami – kobiety zarabiają średnio więcej niż mężczyźni o odpowiednio 8% i 1%.

Jednak największa luka płacowa istnieje w grupie zawodowej monterów, i wynosi 25% na korzyść mężczyzn. W przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, branży odzieżowej oraz innych zawodach rzemieślniczych i pokrewnych, jak również wśród pomocy biurowej luka płacowa wynosi 14% na korzyść mężczyzn.

Wysokość luk płacowych na polskim rynku pracy jest zatem zróżnicowana. Nie ma skrajnych wyników, a kobiety w wielu zawodach i branżach są, w porównaniu do innych krajów UE, stosunkowo dobrze wynagradzane.

Średniej krajowa, obliczona na podstawie danych Eurostatu z 2013 roku, wskazuje na stosunkowo niską lukę płacową w wysokości 6,4%. Ten wynik oznacza, iż w Polsce są cały czas grupy zawodowe, w których luka płacowa jest większa niż w danych zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Skąd bierze się luka płacowa?

Luka płacowa jest definiowana jako nierówne wynagradzanie za pracę o jednakowej wartości, która są wykonywana przez osoby o tych samych umiejętnościach i kwalifikacjach. Ta różnica w wynagrodzeniach jest wynikiem postawy wobec podziału na płcie oraz związane z tym praktyki. Te postawy i praktyki wzmacniają istniejące nierówne możliwości rozwoju dla mężczyzn i kobiet, a także praktykę nieuzasadnionego wynagradzania w obrębie grup zawodowych i profesji. Należy zauważyć, że luki płacowe przedstawione poniżej odnoszą się tylko do analizowanych grup zawodowych.

Tabela 1. Luka płacowa w dużych grupach zawodowych w Polsce

Zawód Mężczyzna Kobieta Razem Luka płacowa
  Mediana wynagrodzeń brutto (€ na godzinę) Mediana wynagrodzeń brutto (€ na godzinę) Mediana wynagrodzeń brutto (€ na godzinę) % Różnica
Kierownicy ds. administracyjnych i handlowych 6.53 6.07 6.3 7%
Kierownik w branży hotelarsko-gastronomicznej, sprzedaży detalicznej i innych typach usług 3.86 4.62 4.24 -20%
Pracownicy zawodach prawniczych, opiece społecznej oraz kulturze 4.33 4.93 4.63 -14%
Protokolanci 3.27 3.07 3.17 6%
Inni pracujący jako pomoc biurowa 4.17 3.6 3.88 14%
Wykwalifikowani pracownicy obsługi klienta z sektora rolniczego 2.26 2.22 2.24 2%
Przetwórstwo spożywcze, obróbka drewna, branża odzieżowa oraz inne zawody rzemieślnicze i pokrewne 2.89 2.48 2.69 14%
Monterzy 3.85 2.88 3.37 25%
Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 2.14 2.3 2.22 -8%
Pracujący w sektorze gospodarki odpadami oraz pracownicy niewykwalifikowani 2.26 2.29 2.27 -1%

Źródło: EU SILC 2013 Dataset

Luka płacowa została obliczona poprzez porównanie median wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn oraz podzielenie różnicy przez medianę wynagrodzeń mężczyzn. Dla każdej grupy zawodowej w tabeli zostało wybranych co najmniej 10 obserwacji zarówno dla respondentów płci męskiej jak i żeńskiej.

Czym jest projekt WITA poświęcony luce płacowej?

Dzięki innowacyjnemu Narzędziu Przeciw Luce Płacowej, Wita GPG (styczeń 2015 - grudzień 2016) ma na celu wnieść istotny wkład w zmniejszenie dużej i trwałej luki płacowej. Jest to możliwe dzięki wsparciu przez program Komisji Europejskiej Grant Działania na Rzecz Rozwoju (Progress Action Grant) nr. 4000004929. Jednym z działań jest porównanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet na poziomie grup zawodowych i publikowanie wyników na krajowych stronach internetowych Twojezarobki wszystkich 28 krajów członkowskich UE i Turcji, a także rozpowszechnianie tych informacji drogą prasową.

Więcej informacji o projekcie WITA

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Więcej informacji o luce płacowej w Polsce na Twojezarobki.com

http://www.twojezarobki.com/main/wynagrodzenia/rownosc-wynagrodzenia

loading...
 
Loading...